ثبت درخواست
جهت بهره مندی از سرویس اینترنت پرسرعت لازم است تا درخواست خود را ثبت نمایید.
ثبت درخواست
دریافت فایل تعرفه ها
شما می توانید فایل تعرفه ها را دانلود کرده و در کامپیوتر خود نگه دارید.
دریافت فایل تعرفه ها

  • صورتحساب های پس پرداخت طی دوره های یک ماه صادر می گردد و تمام مشخصات تعرفه مانند آبونمان و محدودیت ترافیک برای این بازه زمانی یک ماهه محاسبه خواهد شد.
  • میزان مصرف بصورت روز شمار می باشد و سقف ابونمان مشترک بر اساس روز مشخص می گردد.
  • برای تعرفه های پیش پرداخت ۹ درصد به مبالغ اضافه می شود، برای تعرفه های پس پرداخت هم همین میزان بر روی قبض تلفن اعمال می شود که این مبلغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.
  • در تعرفه های پس پرداخت با حجم محدود، شارژ حجم ماهیانه سرویس در روز 25 ام انجام میشود
  • سرعت مشترک بسته به کیفیت خط و ظرفیت مرکز تعیین می گردد .
  • در سقف مصرف منصفانه ترافیک داخلی یک چهارم بین الملل محاسبه خواهد شد . این بدین معناست که اگر مشترک فقط از ترافیک داخلی استفاده کند چهار برابرحجم بین الملل خریداری شده به ایشان تعلق میگیرد و درصورت استفاده از ترافیک داخل یک چهارم ترافیک بین الملل محاسبه خواهد شد. در صورت مصرف ترکیبی طبق فرمول فوق ترافیک داخل و بین الملل محاسبه میگردد .
  • بر اساس مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از اتمام حجم مصرفی (FUP) سرعت به 128 کیلو بیت کاهش پیدا میکند که میتوان همچنان از ترافیک داخلی و بین الملل استفاده کرد و در صورت خرید ترافیک اضافه سرعت به حالت اولیه باز میگردد.
  • سرعت تعریف شده جهت آپلود،512Kb/sمیباشد لیکن بر حسب تقاضا و کیفیت خط قابلیت ارتقاء سرعت به 1Mb/s میباشد.
سرویس های استاندارد غیر حجمی
سرعت مصرف ماهیانه پس پرداخت
آستانه مصرف منصفانه بین الملل آستانه مصرف منصفانه داخلی ماهیانه
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه 10G 40G ۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱ مگا بیت بر ثانیه 25G 100G ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۲ مگا بیت بر ثانیه 40G 160G ۲۵۰,۰۰۰ ریال
۳ مگا بیت بر ثانیه 50G 200G ۳۵۰,۰۰۰ ریال
۴ مگا بیت بر ثانیه 60G 240G ۴۰۰,۰۰۰ ریال
۸ مگا بیت بر ثانیه 90G 360G ۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶ مگا بیت بر ثانیه 175G 700G ۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعرفه های پس پرداخت به صورت یک ماهه و ۱۲ ماهه می تواند انتخاب گردد.

استاندارد غيرحجمي
سرعت آستانه مصرف منصفانه بین الملل آستانه مصرف منصفانه داخلی مصرف پیش پرداخت
يک ماهه ۳ ماهه ۶ ماهه ۱۲ماهه
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه 10G 40G ۱۲۵,۰۰۰ ریال ۳۷۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال
۱ مگا بیت بر ثانیه 25G 100G ۲۰۰,۰۰۰ ریال ۵۸۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال
۲ مگا بیت بر ثانیه 40G 160G ۲۵۰,۰۰۰ ریال ۷۳۰,۰۰۰ ریال ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۶۴۰,۰۰۰ ریال
۳ مگا بیت بر ثانیه 50G 200G ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۴ مگا بیت بر ثانیه 60G 240G ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال ۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۸ مگا بیت بر ثانیه 90G 360G ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال
۱۶ مگا بیت بر ثانیه 175G 700G ۸۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۳۳۰,۰۰۰ ریال ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۸,۴۵۰,۰۰۰ ریال
طرح غزال
سرعت سرعت تحویلی به مشترک آستانه مصرف بین الملل درخواستی مشترک (GB) آستانه مصرف بین الملل تحویلی به مشترک (GB) سه ماه(پیش پرداخت) هزینه ماهیانه سرویس پس پرداخت امکان ارائه سرویس امتیاز مشتری
512K 1M 10 25 ۳۷۵,۰۰۰ ریال ۱۲۵,۰۰۰ ریال ADSL/FTTH افزایش سرعت دوبرابر
1M 2M 25 40 ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال ADSL/FTTH افزایش سرعت دوبرابر
2M 4M 40 60 ۷۵۰,۰۰۰ ریال ۲۵۰,۰۰۰ ریال ADSL/FTTH افزایش سرعت دوبرابر
4M 8M 60 90 ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال ADSL/FTTH افزایش سرعت دوبرابر
8M 16M 90 175 ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۵۰۰,۰۰۰ ریال ADSL/FTTH افزایش سرعت دوبرابر
16M 30M 175 400 ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۸۰۰,۰۰۰ ریال FTTH افزایش سرعت تا حدود دوبرابر

سرعت سرعت تحویلی به مشترک آستانه مصرف بین الملل درخواستی مشترک (GB) آستانه مصرف بین الملل تحویلی به مشترک (GB) شش ماه(پیش پرداخت) دوازده ماه(پیش پرداخت) هزینه ماهیانه سرویس پس پرداخت امکان ارائه سرویس امتیاز مشتری
512K 2M 10 40 ۷۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱۲۵,۰۰۰ ریال ADSL/FTTH افزایش سرعت چهار برابر
1M 4M 25 60 ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال ADSL/FTTH افزایش سرعت چهار برابر
2M 8M 40 90 ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۵۰,۰۰۰ ریال ADSL/FTTH افزایش سرعت چهار برابر
4M 16M 60 175 ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال ADSL/FTTH افزایش سرعت چهار برابر
8M 16M 90 175 --- ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵۰۰,۰۰۰ ریال ADSL/FTTH افزایش سرعت دو برابر
16M 30M 175 400 ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۸۰۰,۰۰۰ ریال FTTH افزایش سرعت تا حدود دو برابر
8M 30M 90 400 ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵۰۰,۰۰۰ ریال FTTH افزایش سرعت تا حدود چهار برابر
16M 50M 175 500 ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۸۰۰,۰۰۰ ریال FTTH افزایش سرعت تا حدود چهار برابر

زمان رایگان
سرعت آستانه مصرف بین الملل تحویلی به مشترک (GB) هزینه سرویس پیش پرداخت هزینه ماهیانه سرویس پس پرداخت امکان ارائه سرویس
چهار ماه (۳+ ۱ ماه رایگان) هشت ماه ( ۲+۶ ماه رایگان) شانزده ماه (۴+۱۲ ماه رایگان)
512K 10 ۳۷۵,۰۰۰ ریال ۷۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱۲۵,۰۰۰ ریال ADSL/FTTH
1M 25 ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال ADSL/FTTH
2M 40 ۷۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۵۰,۰۰۰ ریال ADSL/FTTH
4M 60 ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال ADSL/FTTH
8M 90 ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵۰۰,۰۰۰ ریال ADSL/FTTH
در طرح غزال امکان کاهش سرعت فعلی برای مشتریان موجود درصورت درخواست دریافت سرویس های طرح وجود ندارد. بدین معنی که هیچ مشتری موجودی نمی تواند سرویس با سرعت کمتر از سرعت سرویس جاری خود را درخواست دهد و فقط در صورت درخواست سرویس مشابه سرویس جاری و یا سرعت بالاتر، سرویس جدید پس از اعمال سرعت دو یا چهار برابری نسبت به سرعت سرویس درخواست شده مطابق مدت زمان قرارداد به مشتری تحویل می شود.

سرویس اینترانت پیش پرداخت
سرعت آبونمان ماهیانه
۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه ۲۳۶,۲۵۰ ریال
۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه ۳۹۳,۷۵۰ ریال
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ۶۳۰,۰۰۰ ریال
۱ مگا بیت بر ثانیه ۹۴۵,۰۰۰ ریال
۲ مگا بیت بر ثانیه ۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال
ترافیک ماهیانه قابل انتقال به ماه بعد نخواهد بود .
بسته های افزایش سرعت
افزایش سرعت یک روزه سه روزه
به ۱ مگا بیت بر ثانیه ۵,۰۰۰ ریال ۱۰,۰۰۰ ریال
به ۲ مگا بیت بر ثانیه
به ۴ مگا بیت بر ثانیه ۱۰,۰۰۰ ریال ۲۰,۰۰۰ ریال
به ۶ مگا بیت بر ثانیه
به ۸ مگا بیت بر ثانیه
به ۱۶مگا بیت بر ثانیه

بسته های ترافیکی
حجم بین الملل حجم داخلی قیمت
3G 12G ۶۰,۰۰۰ ریال
5G 20G ۹۵,۰۰۰ ریال
10G 40G ۱۸۰,۰۰۰ ریال
20G 80G ۳۵۰,۰۰۰ ریال
50G 200G ۸۵۰,۰۰۰ ریال
100G 400G ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
300G 1200G ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
500G 2000G ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
آی پی ثابت
نوع سرویس مدت قیمت به ریال
آی پی ثابت (حداکثر یک آی پی) 1 ماهه ۵۰,۰۰۰ ریال

سرعت مصرف ماهیانه پس پرداخت
آستانه مصرف منصفانه بین الملل آستانه مصرف منصفانه داخلی ماهیانه
۱ مگا بیت بر ثانیه 25G 100G ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۲ مگا بیت بر ثانیه 40G 160G ۲۵۰,۰۰۰ ریال
۳ مگا بیت بر ثانیه 50G 200G ۳۵۰,۰۰۰ ریال
۴ مگا بیت بر ثانیه 60G 240G ۴۰۰,۰۰۰ ریال
۸ مگا بیت بر ثانیه 90G 360G ۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶ مگا بیت بر ثانیه 175G 700G ۸۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰ مگا بیت بر ثانیه 325G 1300G ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۳۰ مگا بیت بر ثانیه 400G 1600G ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
۵۰ مگا بیت بر ثانیه 500G 2000G ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
مدت زمان تعرفه مشترکین پس پرداخت ۲۴ماه می باشد.

سرعت آستانه مصرف منصفانه بین الملل آستانه مصرف منصفانه داخلی مصرف پیش پرداخت
يک ماهه ۳ ماهه ۶ ماهه ۱۲ماهه
۱ مگا بیت بر ثانیه 25G 100G ۲۰۰,۰۰۰ ریال ۵۸۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال
۲ مگا بیت بر ثانیه 40G 160G ۲۵۰,۰۰۰ ریال ۷۳۰,۰۰۰ ریال ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۶۴۰,۰۰۰ ریال
۳ مگا بیت بر ثانیه 50G 200G ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۴ مگا بیت بر ثانیه 60G 240G ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال ۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۸ مگا بیت بر ثانیه 90G 360G ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال
۱۶ مگا بیت بر ثانیه 175G 700G ۸۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۳۳۰,۰۰۰ ریال ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۸,۴۵۰,۰۰۰ ریال
۲۰ مگا بیت بر ثانیه 325G 1300G ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۳۰ مگا بیت بر ثانیه 400G 1600G ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال ۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۷,۶۵۰,۰۰۰ ریال ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۵۰ مگا بیت بر ثانیه 500G 2000G ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال