۱۳۹۶/۰۹/۲۰,۱۳:۱۰:۵۶
مشترک گرامی، تاریخ بسته شدن صورتحساب از 20 هر ماه به 25 تغییر پیدا کرده است همچنین مبلغ هشدار میان دوره 60 هزار تومان و مبلغ قطع میان دوره 70 هزار تومان می باشد.