۱۳۹۶/۰۸/۲۳,۱۰:۲۴:۲۷
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، سرویس رنگ باران یک و دو، بسته های آن شامل این طرح ها هستند. در این سرویس ها، سرعت یک تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه به صورت پیش پرداخت یا پس پرداخت ماهیانه با حجم های متنوع در نظر گرفته شده است. با انتخاب سرویس رنگ باران پیش پرداخت یک می توانید اینترنت با سرعت ۱ تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه دریافت کنید و در مجموع شش ماه قرارداد خود از ۳۰ گیگابایت دانلود نامحدود، ۶۰ گیگابایت دانلود در ساعات ۷ تا ۱۱ صبح و همچنین ۱۸ گیگابایت دانلود در ساعات ۲ تا ۷ صبح استفاده نمایید. مدت قرارداد در این طرح ۶ ماهه است و پرداخت به صورت پیش پرداخت خواهد بود. با انتخاب سرویس رنگ باران پس پرداخت یک می توانید اینترنت سرعت ۱ تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه دریافت کنید و در هر ماه از مجموع شش ماه قرارداد خود از ۵ گیگابایت دانلود نامحدود در ساعات شبانه روز، ۱۰ گیگابایت دانلود در ساعات ۷ تا۱۱ صبح و همچنین ۳ گیگابایت دانلود در ساعات ۲ تا ۷ صبح استفاده نمایید. مدت قرارداد در این طرح ۶ ماهه است و پرداخت به صورت پس پرداخت و در صورت حساب دوره ای تلفن ثابت محاسبه می شود . با انتخاب سرویس رنگ باران پیش پرداخت دو می توانید اینترنت با سرعت ۱۲۸کیلوبیت بر ثانیه تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه دریافت نمایید و در مجموع شش ماه قرارداد خود از ۶ گیگابایت دانلود نامحدود در ساعات شبانه روز استفاده کنید. مدت قرارداد در این طرح ۶ ماهه است و پرداخت شما به صورت پیش پرداخت خواهد بود. با انتخاب سرویس رنگ باران پس پرداخت دو می توانید اینترنت با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه دریافت نمایید و در هر ماه از مجموع شش ماه قرارداد خود از ۱ گیگابایت دانلود نامحدود استفاده نمایید. مدت قرارداد در این طرح ۶ ماهه است و پرداخت شما به صورت پس پرداخت و در صورت حساب دوره ای تلفن ثابت محاسبه می شود. مشتریان شرکت مخابرات ایران به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد بسته های رنگ باران و کسب و کار می توانند از طریق تماس با شماره ۲۰۲۰ اطلاعات تکمیلی را کسب نمایند.