لطفا شماره خط را با پیش شماره وارد نمایید. نمونه:07100112233
 • مرکز اباده
  • از 44360000 تا 44369999
  • از 44330000 تا 44339999
  • از 44350000 تا 44350479
  • از 44340000 تا 44347119
  • از 44347120 تا 44349999
 • مرکز کافو onu1 از 44350500 تا 44352035
 • مرکز کافو onu2 از 44354000 تا 44355023
 • مرکز ایزدخواست از 44387000 تا 44389079
 • مرکز بهمن از 44382000 تا 44384495
 • مرکز بهمن (onu) از 44385650 تا 44385999
 • مرکز بیدک از 44377000 تا 44379999
 • مرکز حشمتیه از 44372000 تا 44372999
 • مرکز خسرو شیرین از 44380000 تا 44381999
 • مرکز شورجستان از 44371000 تا 44371255
 • مرکز فیروزی از 44370000 تا 44370999
 • مرکز سورمق از 44373000 تا 44375999
 • مرکز صغاد از 44392000 تا 44396319
 • مرکز صغاد onu1 از 44390256 تا 44390768
 • مرکز صغاد onu2 از 44390000 تا 44390255
از 44353200 تا 44353664
از 43522000 تا 43529999
 • مرکز جلودر از 43536000 تا 43538999
 • مرکز جمال آباد از 43542000 تا 43543999
 • مرکز جوادیه از 43539000 تا 43539999
 • مرکز حسین آباد از 43544000 تا 43545999
 • مرکز خبریز از 43533000 تا 43535999
 • مرکز شرق آباد از 43546000 تا 43546999
 • مرکز شوراب از 43532000 تا 43532999
 • مرکز علی آباد از 43540000 تا 43541999
 • مرکز شهید فقیهی
  • از 53220000 تا 53229999
  • از 53230000 تا 53239999
  • از 53240000 تا 53241999
 • مرکز کافو مسکن مهر (onu) از 53372000 تا 53372511
 • مرکز ایج از 53292000 تا 53294999
 • مرکز بنوان از 53287000 تا 53289999
 • مرکز درب قلعه از 53298000 تا 53299999
 • مرکز دهویه رونیز از 53280000 تا 53283999
 • مرکز رونیز سفلی از 53272000 تا 53272999
 • مرکز علی آباد شمس از 53270000 تا 53270999
 • مرکز گرده از 53276000 تا 53276999
 • مرکز ماهفرخان از 53284000 تا 53286999
 • مرکز محمداباد از 53274000 تا 53274999
 • مرکز onu1 از 44555000 تا 44555511
 • مرکز امام حسین از 44550000 تا 44554999
 • مرکز ملاصدرا
  • از 44520000 تا 44529999
  • از 44530000 تا 44534999
  • از 44536215 تا 44536499
  • از 44537739 تا 44539999
 • مرکز ملاصدرا - کافو حسین آباد از 44536500 تا 44537738
 • مرکز ملاصدرا - کافو مدیریت از 44535000 تا 44536214
 • مرکز آب باریک از 44576000 تا 44576999
 • مرکز اسپاس از 44590000 تا 44591999
 • مرکز امام زاده اسماعیل از 44583000 تا 44583999
 • مرکز بابایی از 44585000 تا 44585999
 • مرکز بکان از 44599000 تا 44599999
 • مرکز چشمه رعنا از 44573000 تا 44573999
 • مرکز حسن آباد از 44580000 تا 44581999
 • مرکز خنجشت از 44570000 تا 44571999
 • مرکز دژکرد از 44596000 تا 44598999
 • مرکز رضاآباد از 44584000 تا 44584999
 • مرکز سده از 44592000 تا 44594450
 • مرکز شهر میان از 44572000 تا 44572999
 • مرکز شهراشوب از 44582000 تا 44582999
 • مرکز کافتر از 44574000 تا 44574999
 • مرکز نظام آباد از 44575000 تا 44575999
 • مرکز بوانات از 44402000 تا 44409999
 • مرکز کره ای_اصلی از 44423000 تا 44425999
 • مرکز آباده مرشد از 44418000 تا 44418999
 • مرکز باغصفا از 44427000 تا 44427999
 • مرکز توجردی از 44420000 تا 44421999
 • مرکز جشنیان از 44433000 تا 44433999
 • مرکز جعفریه از 44419000 تا 44419999
 • مرکز جوی سفید از 44432000 تا 44432999
 • مرکز حسامی از 44428000 تا 44429999
 • مرکز خورکش از 44431000 تا 44431999
 • مرکز سروستان از 44411000 تا 44411999
 • مرکز سیمکان از 44430000 تا 44430999
 • مرکز شیدان از 44412000 تا 44412999
 • مرکز فخرآباد از 44416000 تا 44417999
 • مرکز فنجان از 44434000 تا 44434999
 • مرکز کوپان از 44426000 تا 44426999
 • مرکز مروشکان از 44422000 تا 44422999
 • مرکز مزایجان از 44413000 تا 44414500
 • مرکز منج از 44410000 تا 44410999
 • مرکز سعادت شهر از 43562000 تا 43569999
 • مرکز مسکن مهر (onu) از 43560000 تا 43560512
 • مرکز ابوالوردی از 43580000 تا 43580999
 • مرکز علی رسیده از 43585000 تا 43585999
 • مرکز قوام آباد از 43586000 تا 43586999
 • مرکز مادرسلیمان از 43582000 تا 43584999
 • مرکز نعیم آباد از 43581000 تا 43581999
 • مرکز همت آباد از 43587000 تا 43587999
 • مرکز امام حسین از 54260000 تا 54269999
 • مرکز امام حسین - ریموت امام حسین از 54275000 تا 54278699
 • مرکز امام حسین - کافو (AG) از 54270000 تا 54270095
 • مرکز مصطفی خمینی
  • از 54440000 تا 54449999
  • از 54330000 تا 54339999
  • از 54340000 تا 54348999
  • از 54349144 تا 54349999
  • از 54370000 تا 54371999
  • از 54375752 تا 54375999
 • مرکز مصطفی خمینی - FTTH از 54470000 تا 54471999
 • مرکز مصطفی خمینی - کافو فرهنگ شهر از 54323000 تا 54326969
 • مرکز مصطفی خمینی کافو حیدرآباد از 54372000 تا 54375751
 • مرکز مصطفی خمینی کافو دامان AG از 54349000 تا 54349127
 • مرکز وحدت
  • از 54220000 تا 54229999
  • از 54230000 تا 54238999
 • مرکز وحدت کافو پیام نور از 54239000 تا 54239999
 • مرکز آبسرد از 54491000 تا 54491999
 • مرکز آسمانجرد از 54508000 تا 54508999
 • مرکز بادنجان از 54464000 تا 54464999
 • مرکز باغ کبیر از 54519000 تا 54519999
 • مرکز بالاشهر از 54494000 تا 54494999
 • مرکز برایجان از 54496000 تا 54496999
 • مرکز تادوان از 54516000 تا 54516999
 • مرکز جرگ و جلیل آباد از 54517000 تا 54517999
 • مرکز جرمشت از 54467000 تا 54467320
 • مرکز خاوران از 54512000 تا 54515999
 • مرکز خفر از 54502000 تا 54507999
 • مرکز زرجان از 54492000 تا 54492999
 • مرکز طاهونه از 54510000 تا 54511999
 • مرکز علویه از 54487000 تا 54488999
 • مرکز علی آباد از 54497000 تا 54497999
 • مرکز فشان از 54495000 تا 54495999
 • مرکز قالینی از 54518000 تا 54518999
 • مرکز قطب آباد از 54482000 تا 54486999
 • مرکز کته از 54501000 تا 54501999
 • مرکز کرفت از 54493000 تا 54493999
 • مرکز گلبرنجی از 54500000 تا 54500999
 • مرکز گلدامچه از 54489000 تا 54489999
 • مرکز مانیان از 54478000 تا 54478510
 • مرکز محمودآباد از 54490000 تا 54490999
 • مرکز موسویه از 54480000 تا 54481999
 • مرکز هکان از 54479000 تا 54479999
 • مرکز آرجویه از 54463000 تا 54463999
 • مرکز بهجان از 54465000 تا 54466999
 • مرکز دوزه از 54460000 تا 54460999
 • مرکز کوشکسار از 54461000 تا 54461999
از 32722000 تا 32729999
 • مرکز خیرآباد از 32746000 تا 32747999
 • مرکز دهقانان از 32736000 تا 32736999
 • مرکز سلطان آباد از 32738000 تا 32738999
 • مرکز شهرک ایثار از 32740000 تا 32741999
 • مرکز کف دهک از 32742000 تا 32742999
 • مرکز گورگیر از 32737000 تا 32737999
 • مرکز معزآباد از 32743000 تا 32745999
 • مرکز صفاشهر 1
  • از 44450000 تا 44459999
  • از 44464832 تا 44464870
 • مرکز صفاشهر 2
  • از 44464000 تا 44464831
  • از 44464871 تا 44469999
 • مرکز کافو مسکن مهر (onu) از 44460000 تا 44460255
 • مرکز انارکی از 44482000 تا 44482287
 • مرکز دشت مرغاب از 44497000 تا 44499999
 • مرکز شهیدآباد از 44485000 تا 44485256
 • مرکز قادرآباد از 44492000 تا 44495999
 • مرکز قاضیان از 44483000 تا 44483210
 • مرکز قشلاق از 44484000 تا 44484999
 • مرکز کافو قادرآباد(مسکن مهر)(ONU) از 44490000 تا 44491999
 • مرکز مشکان از 44480000 تا 44481999
 • مرکز مظفرآباد از 44486000 تا 44486300
 • مرکز خنج از 52622000 تا 52629999
 • مرکز کافو مسکن پردیس AG از 52621900 تا 52621999
 • مرکز کافو مسکن مهر (onu) از 52620640 تا 52621899
 • مرکز کافو مسکن مهر 2 (onu) از 52620000 تا 52620639
 • مرکز آشنا از 52646000 تا 52646999
 • مرکز باغان از 52647000 تا 52647999
 • مرکز بیغرد از 52632000 تا 52634999
 • مرکز چاه طوس از 52645000 تا 52645999
 • مرکز سده از 52630000 تا 52631999
 • مرکز سیف آباد از 52636000 تا 52636999
 • مرکز کهنویه از 52638000 تا 52638999
 • مرکز کورده از 52642000 تا 52642999
 • مرکز گرمشت فدوی از 52643000 تا 52643999
 • مرکز محمله از 52641000 تا 52641999
 • مرکز مز از 52640000 تا 52640999
 • مرکز مکویه چمکو از 52637000 تا 52637999
 • مرکز هفتوان از 52644000 تا 52644999
 • مرکز شهید بشر پور از 53540000 تا 53549999
 • مرکز شهید نظری
  • از 53520000 تا 53529999
  • از 53560000 تا 53569999
  • از 53572000 تا 53572999
 • مرکز کافو سیمان (onu) از 53578976 تا 53579999
 • مرکز کافو طاها (onu) از 53577952 تا 53578975
 • مرکز کافو مسکن مهر (A.G) از 53570000 تا 53571024
 • مرکز آب جهان از 53638000 تا 53638999
 • مرکز بانوج از 53632000 تا 53633999
 • مرکز برگان از 53606000 تا 53607999
 • مرکز بریسکان از 53622000 تا 53624999
 • مرکز بهروزآباد از 53669000 تا 53669999
 • مرکز بیاده از 53639000 تا 53639999
 • مرکز پاسخن از 53613000 تا 53615999
 • مرکز تل بارگاه از 53678000 تا 53679999
 • مرکز تنگ کتویه AG از 53573000 تا 53574999
 • مرکز تیزاب از 53603000 تا 53605999
 • مرکز جنت شهر از 53642000 تا 53646040
 • مرکز جونان از 53600000 تا 53602999
 • مرکز چمن مروارید از 53636000 تا 53637999
 • مرکز حسن آباد از 53610000 تا 53612999
 • مرکز دارنگانه از 53629000 تا 53629999
 • مرکز دوبرجی از 53683000 تا 53685999
 • مرکز دولت آباد از 53620000 تا 53621999
 • مرکز شهرک ثاراله از 53608000 تا 53609999
 • مرکز شهرک غدیر از 53664000 تا 53666999
 • مرکز شهرک فتح المبین از 53634000 تا 53634999
 • مرکز شهرک فجر از 53618000 تا 53619999
 • مرکز شهرک ولیعصر از 53676000 تا 53677999
 • مرکز شهنان از 53630000 تا 53631999
 • مرکز فتح آباد از 53660000 تا 53661999
 • مرکز فدامی از 53692000 تا 53694999
 • مرکز قلاتویه از 53690000 تا 53691999
 • مرکز قلعه بیابان از 53667000 تا 53668999
 • مرکز قلعه نو از 53687000 تا 53689999
 • مرکز لایزنگان از 53670000 تا 53672999
 • مرکز مادوان از 53616000 تا 53617999
 • مرکز مرز از 53697000 تا 53699999
 • مرکز نصروان از 53627000 تا 53628999
 • مرکز نوایگان از 53662000 تا 53663999
 • مرکز هیربدان از 53625000 تا 53626999
از 42642000 تا 42649999
 • مرکز بابامیدان از 42676000 تا 42678999
 • مرکز پهون از 42668000 تا 42668999
 • مرکز چهارطاق از 42662000 تا 42663999
 • مرکز حسین آباد از 42660000 تا 42661999
 • مرکز دشتک از 42670000 تا 42670999
 • مرکز کوپن از 42664000 تا 42666999
از 32620000 تا 32629999
 • مرکز آب باریک از 32602000 تا 32604999
 • مرکز بندامیر از 32657000 تا 32657999
 • مرکز رحمت آباد از 32652000 تا 32655999
 • مرکز کورکی از 32656000 تا 32656999
 • مرکز لپویی از 32672000 تا 32679999
 • مرکز مهریان از 32651000 تا 32651999
 • مرکز زرین دشت از 53720000 تا 53726999
 • مرکز کافو ONU از 53728000 تا 53729048
 • مرکز خسویه از 53733000 تا 53734999
 • مرکز دبیران از 53752000 تا 53755999
 • مرکز دره شور از 53740000 تا 53740999
 • مرکز دروا از 53737000 تا 53737510
 • مرکز دهنو از 53746000 تا 53746512
 • مرکز زیراب از 53730000 تا 53731999
 • مرکز ساچون از 53735000 تا 53736999
 • مرکز شهرپیر از 53742000 تا 53745999
 • مرکز گلکویه از 53747000 تا 53747512
 • مرکز گلوگاه از 53732000 تا 53732999
 • مرکز مزایجان از 53741000 تا 53741512
 • مرکز میانده از 53738000 تا 53738999
 • مرکز شهید کمالی از 36720000 تا 36727000
 • مرکز کافو onu1 از 36727001 تا 36727511
 • مرکز ابنو از 36737000 تا 36737999
 • مرکز اسفیان از 36764000 تا 36765999
 • مرکز ایاسجان از 36795000 تا 36796999
 • مرکز بانش از 36792000 تا 36794999
 • مرکز برشنه از 36732000 تا 36734999
 • مرکز بهرغان از 36735000 تا 36736999
 • مرکز تل بیضا از 36772000 تا 36774999
 • مرکز خلیلی از 36743000 تا 36745999
 • مرکز دالین از 36752000 تا 36753999
 • مرکز دشمن زیاری از 36790000 تا 36791999
 • مرکز دلخان از 36730000 تا 36731999
 • مرکز ده پاگاه از 36747000 تا 36749999
 • مرکز راشک علیاء از 36756000 تا 36756999
 • مرکز رودبال از 36740000 تا 36741999
 • مرکز ریگان از 36760000 تا 36761999
 • مرکز سنگر از 36750000 تا 36751999
 • مرکز شهیدآباد از 36786000 تا 36786999
 • مرکز شیخ عبود از 36775000 تا 36777999
 • مرکز علی آباد سرتل از 36770000 تا 36771999
 • مرکز کمهر از 36762000 تا 36763999
 • مرکز کوشک هزار از 36778000 تا 36779999
 • مرکز هرابال از 36782000 تا 36785999
 • مرکز هرایجان از 36754000 تا 36755999
از 37842000 تا 37849999
 • مرکز دهنو از 37861000 تا 37861999
 • مرکز کته گنبد از 37860000 تا 37860999
 • مرکز کوهنجان از 37862000 تا 37864999
 • مرکز مهارلو از 37867000 تا 37869999
 • مرکز نظرآباد از 37865000 تا 37865390
 • مرکز ابوذر
  • از 32330000 تا 32334930
  • از 32334932 تا 32339999
  • از 32340000 تا 32349999
  • از 32350000 تا 32359999
  • از 32300000 تا 32303759
  • از 32303761 تا 32309999
  • از 32360000 تا 32369999
  • از 32316652 تا 32316899
  • از 32319900 تا 32319999
  • از 32326000 تا 32326999
 • مرکز ابوذر - FTTH
  • از 32312024 تا 32313999
  • از 93230000 تا 93239999
 • مرکز ابوذر - کافو پیام از 32314200 تا 32316651
 • مرکز ابوذر - کافو تندیس از 32328200 تا 32328487
 • مرکز ابوذر - کافو شوشتری
  • از 32321800 تا 32322023
  • از 32322025 تا 32325710
 • مرکز ابوذر - کافو عکسباران AG از 32328500 تا 32329532
 • مرکز ابوذر - کافو نهضت از 32320100 تا 32321569
 • مرکز آزادگان
  • از 38360000 تا 38362499
  • از 38364548 تا 38364999
  • از 38250000 تا 38259999
  • از 38260000 تا 38269999
  • از 38340000 تا 38349999
  • از 38350000 تا 38359999
  • از 38240000 تا 38249999
 • مرکز آزادگان - FTTH از 33808000 تا 33808999
 • مرکز آزادگان - الفو AG 901 از 38363524 تا 38364547
 • مرکز آزادگان - الفو 801 AG از 38362500 تا 38363523
 • مرکز آزادگان - کافو خلیلی از 38370000 تا 38379999
 • مرکز آزادگان الفو 11 خلیلی 2(AG) از 38366000 تا 38366999
 • مرکز آزادگان کافو 10 (AG) از 38367000 تا 38367999
 • مرکز آزادگان کافو 12 (AG) از 38365000 تا 38365999
 • مرکز آزادگان کافو 6 (AG) از 38369000 تا 38369999
 • مرکز آزادگان کافو 7 (AG) از 38368000 تا 38368999
 • مرکز اکبرآباد از 32423000 تا 32428216
 • مرکز امیر کبیر - کافو کلاهدوز AG (الفو 12) از 38475100 تا 38476443
 • مرکز امیر کبیر کافو دلگشا (AG) از 38449200 تا 38449711
 • مرکز امیرکبیر
  • از 38220000 تا 38229999
  • از 38230000 تا 38239999
  • از 38420000 تا 38429999
  • از 38320000 تا 38329999
  • از 38330000 تا 38339999
  • از 38450000 تا 38459999
  • از 38446000 تا 38446999
 • مرکز امیرکبیر - FTTH از 33803000 تا 33803999
 • مرکز امیرکبیر - کافو امام حسین
  • از 38470000 تا 38473999
  • از 38476444 تا 38477299
 • مرکز امیرکبیر - کافو باران AG از 38448944 تا 38449199
 • مرکز امیرکبیر - کافو پارک قوری از 38436000 تا 38436999
 • مرکز امیرکبیر - کافو پاسداران AG (الفو 13) از 38477300 تا 38478323
 • مرکز امیرکبیر - کافو دیوان محاسبات از 38438000 تا 38438947
 • مرکز امیرکبیر - کافو دیوان محاسبات (الفو 5001) AG از 38474000 تا 38475099
 • مرکز امیرکبیر - کافو رضوان
  • از 38430000 تا 38430332
  • از 38430334 تا 38432500
  • از 38440000 تا 38440999
 • مرکز امیرکبیر - کافو شهید آقایی AG از 38478400 تا 38479499
 • مرکز امیرکبیر - کافو فدک (GPON) از 38445000 تا 38445240
 • مرکز امیرکبیر - کافو فریدونی از 38444000 تا 38444099
 • مرکز امیرکبیر - کافو فلاحی از 38437000 تا 38437999
 • مرکز امیرکبیر - کافو مبعث
  • از 38433000 تا 38433499
  • از 38433501 تا 38435999
 • مرکز امیرکبیر - کافو محمد رسول الله از 38439000 تا 38439947
 • مرکز ایمان
  • از 36300000 تا 36309999
  • از 36310000 تا 36319999
 • مرکز ایمان - FTTH
  • از 33605000 تا 33605999
  • از 93630000 تا 93639999
 • مرکز ایمان - outdoor 1 از 36330000 تا 36331023
 • مرکز ایمان - outdoor 2 از 36331024 تا 36332047
 • مرکز ایمان - outdoor 3 از 36332048 تا 36333071
 • مرکز ایمان - outdoor 4
  • از 36333072 تا 36334095
  • از 36335162 تا 36335172
 • مرکز ایمان - outdoor 5 از 36334096 تا 36335119
 • مرکز ایمان - کافو ثبت احوال
  • از 36320000 تا 36323007
  • از 36326016 تا 36326999
  • از 36327700 تا 36327999
  • از 36328700 تا 36329999
 • مرکز ایمان - کافو جدید برگردان ثبت احوال 36 ( معلم) AG از 36327100 تا 36327699
 • مرکز ایمان - کافو دردانه AG از 36327000 تا 36327099
 • مرکز ایمان - کافو سجادیه اول الفو9 AG از 36328000 تا 36328699
 • مرکز ایمان - کافو هنرستان شیمیایی از 36323008 تا 36326015
 • مرکز پیشاهنگ
  • از 38460000 تا 38462999
  • از 38464280 تا 38469999
  • از 38400000 تا 38409999
  • از 38410000 تا 38419999
 • مرکز پیشاهنگ - FTTH از 33806000 تا 33806999
 • مرکز پیشاهنگ - الفو زنبق ONU19 از 38463000 تا 38463767
 • مرکز پیشاهنگ - کافو طلاییه ONU از 38463768 تا 38464279
 • مرکز حافظ
  • از 32280000 تا 32289999
  • از 32270000 تا 32279999
  • از 32290000 تا 32299999
  • از 32260000 تا 32266999
  • از 32269000 تا 32269999
 • مرکز حافظ - FTTH
  • از 33207000 تا 33207999
  • از 93270000 تا 93279999
 • مرکز حافظ - کافو جهاد دانشگاهی از 32252500 تا 32254771
 • مرکز حافظ - کافو جهاد کشاورزی از 32250000 تا 32252271
 • مرکز حضرتی
  • از 37360000 تا 37369999
  • از 37380000 تا 37389999
  • از 37390000 تا 37399999
  • از 37370000 تا 37379999
 • مرکز حضرتی - FTTH
  • از 33709000 تا 33709999
  • از 93780000 تا 93789999
 • مرکز دستغیب
  • از 36360000 تا 36361466
  • از 36361468 تا 36361979
  • از 36361981 تا 36363612
  • از 36363614 تا 36369999
  • از 36240000 تا 36240815
  • از 36254535 تا 36257663
  • از 36257665 تا 36259999
  • از 36383000 تا 36385050
  • از 36238888 تا 36239999
  • از 36250000 تا 36251249
  • از 36251251 تا 36251273
  • از 36251275 تا 36252015
  • از 36252017 تا 36252083
  • از 36252085 تا 36254533
  • از 36230000 تا 36231400
  • از 36231402 تا 36233529
  • از 36233532 تا 36233955
  • از 36233957 تا 36233958
  • از 36233960 تا 36237222
  • از 36237224 تا 36238886
  • از 36356584 تا 36356814
  • از 36356816 تا 36356824
  • از 36356826 تا 36356830
  • از 36356832 تا 36357655
  • از 36357657 تا 36357734
  • از 36357736 تا 36359999
  • از 36240817 تا 36242769
  • از 36242771 تا 36249999
  • از 36350000 تا 36356168
  • از 36356172 تا 36356578
  • از 36356580 تا 36356582
 • مرکز دستغیب - FTTH
  • از 33607000 تا 33607999
  • از 93640000 تا 93649999
 • مرکز دستغیب - کافو یاران 1 FTTC از 36395000 تا 36395191
 • مرکز دستغیب - کافو یاران 2 FTTC از 36395192 تا 36395383
 • مرکز دستغیب - کافو یاران 3 FTTC از 36395384 تا 36395575
 • مرکز دستغیب - کافو احسان FTTC A از 36399008 تا 36399135
 • مرکز دستغیب - کافو ارتش از 36340000 تا 36343007
 • مرکز دستغیب - کافو آریوبرزن FTTC از 36395576 تا 36395703
 • مرکز دستغیب - کافو الهیه (A-B) GPON از 36399496 تا 36399543
 • مرکز دستغیب - کافو آنیتا GPON از 36394400 تا 36394423
 • مرکز دستغیب - کافو اورسا FTTC از 36398504 تا 36398567
 • مرکز دستغیب - کافو بعثت (ONU) از 36397112 تا 36397239
 • مرکز دستغیب - کافو پارس صدف FTTC از 36398696 تا 36398823
 • مرکز دستغیب - کافو پارس مرجان FTTC از 36398824 تا 36398951
 • مرکز دستغیب - کافو پرستاران FTTC A از 36397240 تا 36397367
 • مرکز دستغیب - کافو پرستاران FTTC B از 36397496 تا 36397623
 • مرکز دستغیب - کافو پرستاران FTTC C از 36397688 تا 36397815
 • مرکز دستغیب - کافو پرستاران FTTC D از 36394752 تا 36394879
 • مرکز دستغیب - کافو پزشکان از 36380000 تا 36382500
 • مرکز دستغیب - کافو پزشکان FTTC B
  • از 36395992 تا 36396055
  • از 36394510 تا 36394517
 • مرکز دستغیب - کافو پزشکان FTTC A از 36395864 تا 36395991
 • مرکز دستغیب - کافو ترمه GPON از 36530372 تا 36530387
 • مرکز دستغیب - کافو ترنج GPON از 36530276 تا 36530299
 • مرکز دستغیب - کافو جوادیه از 36370000 تا 36375000
 • مرکز دستغیب - کافو زاگرس ONU از 36397928 تا 36398055
 • مرکز دستغیب - کافو زندی نیا GPON از 36530324 تا 36530347
 • مرکز دستغیب - کافو ساختمان اندیشه GPON از 36394720 تا 36394732
 • مرکز دستغیب - کافو ساختمان زارعیGPON 11 از 36394944 تا 36394967
 • مرکز دستغیب - کافو طلوع FTTC 2 از 36396856 تا 36396983
 • مرکز دستغیب - کافو طلوع FTTC 1 از 36396600 تا 36396855
 • مرکز دستغیب - کافو فرزانگان از 36388000 تا 36389587
 • مرکز دستغیب - کافو فرهنگیان1 FTTC از 36399544 تا 36399671
 • مرکز دستغیب - کافو فرهنگیان2 FTTC از 36399672 تا 36399799
 • مرکز دستغیب - کافو گل ها از 36347000 تا 36348503
 • مرکز دستغیب - کافو گلدشت از 36391023 تا 36393168
 • مرکز دستغیب - کافو ماهور FTTC از 36394000 تا 36394127
 • مرکز دستغیب - کافو مجتمع آبفا GPON از 36394696 تا 36394719
 • مرکز دستغیب - کافو مجتمع تاک GPON از 36394464 تا 36394487
 • مرکز دستغیب - کافو مروارید GPON از 36394128 تا 36394351
 • مرکز دستغیب - کافو مروارید GPON
 • مرکز دستغیب - کافو مهرآرا GPON از 36394648 تا 36394671
 • مرکز دستغیب - کافو مهرگان پزشکان FTTC از 36399200 تا 36399327
 • مرکز دستغیب - کافو نگار GPON از 36394440 تا 36394463
 • مرکز دستغیب - کافو نیایش از 36540000 تا 36541999
 • مرکز دستغیب - کافو نیکا GPON از 36399800 تا 36399823
 • مرکز دستغیب - کافو یاس 1 FTTC از 36396984 تا 36397047
 • مرکز دستغیب - کافو یاس 2 FTTC از 36397048 تا 36397111
 • مرکز دستغیب - کافو یاقوت FTTC
  • از 36398632 تا 36398695
  • از 36397816 تا 36397879
 • مرکز دستغیب GPON
  • از 36395704 تا 36395863
  • از 36396056 تا 36396599
  • از 36397880 تا 36397927
  • از 36398056 تا 36398450
  • از 36394501 تا 36394502
  • از 36398452 تا 36398503
  • از 36398568 تا 36398631
  • از 36398952 تا 36399007
  • از 36399136 تا 36399199
  • از 36399328 تا 36399495
  • از 36399824 تا 36399999
 • مرکز دستغیب -کافو شیمی گیاه AG از 36544000 تا 36545024
 • مرکز دستغیب کافو مجموعه احسان AG از 36545025 تا 36545065
 • مرکز دستغیب -کافو ویونا GPON از 36394376 تا 36394399
 • مرکز زیر مرکز ولی عصر FTTH
 • مرکز سعدی
  • از 37310000 تا 37319999
  • از 37300000 تا 37309999
  • از 37320000 تا 37329999
  • از 37340000 تا 37344999
  • از 37347000 تا 37347999
 • مرکز سعدی - FTTH
  • از 33703000 تا 33703999
  • از 93730000 تا 93739999
 • مرکز سعدی - ریموت سعدی
  • از 37330000 تا 37334999
  • از 37348000 تا 37348709
  • از 37348720 تا 37348764
 • مرکز سعدی - ریموت نصر از 37335000 تا 37338925
 • مرکز سعدی - کافو آرامستان از 37348710 تا 37348719
 • مرکز سعدی - کافو نوری AG از 37345000 تا 37345511
 • مرکز سلمان
  • از 38390000 تا 38399999
  • از 38300000 تا 38309999
  • از 38389486 تا 38389999
  • از 38310000 تا 38319999
  • از 38200000 تا 38209999
  • از 38210000 تا 38219999
  • از 38380801 تا 38381999
  • از 38383001 تا 38383023
  • از 38383536 تا 38383999
  • از 38386892 تا 38388484
 • مرکز سلمان - FTTH از 33800000 تا 33800999
 • مرکز سلمان - کافو 06 ساختمان محمد AG از 38382000 تا 38382256
 • مرکز سلمان - کافو 07 مدرسه کاربر AG از 38382512 تا 38382799
 • مرکز سلمان - کافو برج صنعت از 38384000 تا 38386891
 • مرکز سلمان - کافو پارادایس AG از 38380000 تا 38380199
 • مرکز سلمان - کافو نوری زاده AG از 38383024 تا 38383280
 • مرکز سلمان- کافو (A.G) از 38380200 تا 38380800
 • مرکز صدرا از 36410000 تا 36419999
 • مرکز صدرا - FTTH
  • از 33600000 تا 33600999
  • از 93680000 تا 93689999
 • مرکز صدرا - کافو امام حسن مجتبی (GPON) از 36443800 تا 36444769
 • مرکز صدرا - کافو پارمیدا onu از 36436000 تا 36437567
 • مرکز صدرا - کافو جهاد از 36432000 تا 36432999
 • مرکز صدرا - کافو رضوان ( GPON) از 36445000 تا 36445575
 • مرکز صدرا - کافو رضوان 2 GPON از 36446208 تا 36446495
 • مرکز صدرا - کافو سلحشوران
  • از 36430000 تا 36430999
  • از 36434000 تا 36434999
  • از 36433250 تا 36433477
 • مرکز صدرا - کافو سهند (GPON) از 36444770 تا 36444970
 • مرکز صدرا - کافو مجتمع آسمان صدرا 2 از 36560000 تا 36561100
 • مرکز صدرا - کافو مجتمع اطلس AG از 36439000 تا 36439095
 • مرکز صدرا - کافو مولانا
  • از 36431000 تا 36431999
  • از 36435000 تا 36435999
 • مرکز صدرا - کافو وحدت بتن (GPON) از 36440000 تا 36441999
 • مرکز صدرا-کافو ارگ(سحر1و2) GPON از 36445592 تا 36446207
 • مرکز صدرا-کافو کوهسار(کوهپایه) از 36438000 تا 36438511
 • مرکز صدرا-کافو مجتمع آسمان صدرا (ONU) از 36447000 تا 36447383
 • مرکز صدرا-کافو مجتمع پاسارگاد (ONU)
  • از 36448408 تا 36448663
  • از 36449048 تا 36449303
 • مرکز صدرا-کافو مجتمع خلیج فارس (ONU) از 36448152 تا 36448407
 • مرکز صدرا-کافو مجتمع مهر امام رضا 1 (ONU) از 36447384 تا 36447767
 • مرکز صدرا-کافو مجتمع مهر امام رضا 2 (ONU) از 36447768 تا 36448151
 • مرکز صدرا-کافو مجتمع مهندسی (ONU) از 36448664 تا 36449047
 • مرکز غدیر
  • از 36504750 تا 36504999
  • از 36200000 تا 36209999
  • از 36210000 تا 36219999
  • از 36220000 تا 36224999
 • مرکز غدیر - کافو باقری AG از 36516000 تا 36516255
 • مرکز غدیر - FTTH از 33604000 تا 33604999
 • مرکز غدیر - کافو قصر قمشه
  • از 36422000 تا 36425499
  • از 36425500 تا 36429999
 • مرکز غدیر - کافو لردی 10 AG از 36510000 تا 36511023
 • مرکز غدیر - کافو لردی 11 AG از 36512048 تا 36512559
 • مرکز غدیر - کافو لردی 12 AG از 36511024 تا 36512047
 • مرکز غدیر - کافو مجتمع خلیج فارس
  • از 36665000 تا 36667162
  • از 36667163 تا 36669619
 • مرکز غدیر - کافو مجتمع دیبا AG از 36508000 تا 36508159
 • مرکز غدیر - کافو نیرو انتظامی AG 4 از 36512600 تا 36513169
 • مرکز غدیر - کافو نیرو انتظامی AG 5 از 36513170 تا 36513739
 • مرکز غدیر - کافو نیرو انتظامی AG 6 از 36513740 تا 36514299
 • مرکز غدیر - کافو نیرو انتظامی AG 7 از 36514300 تا 36514869
 • مرکز غدیر - کافو نیرو انتظامی AG 8 از 36514870 تا 36515429
 • مرکز غدیر - کافو نیرو انتظامی AG 9 از 36515430 تا 36515999
 • مرکز غدیر - ملاصدرا(GPON) از 36445576 تا 36445591
 • مرکز فیاض بخش
  • از 37270000 تا 37279999
  • از 37250000 تا 37259999
  • از 37350000 تا 37359999
  • از 37260000 تا 37269999
  • از 37280000 تا 37280999
  • از 37281501 تا 37281512
  • از 37281514 تا 37289999
 • مرکز فیاض بخش - FTTH
  • از 93760000 تا 93769999
  • از 33707000 تا 33707999
 • مرکز فیاض بخش-کافو نیلوفر AG از 37281000 تا 37281500
 • مرکز کامیاب
  • از 32230000 تا 32239999
  • از 32240000 تا 32249999
  • از 32220000 تا 32229999
 • مرکز کامیاب - FTTH از 33204000 تا 33204999
 • مرکز مدرس
  • از 37200000 تا 37209999
  • از 37220000 تا 37229999
  • از 37230000 تا 37239999
  • از 37240000 تا 37249999
  • از 37210000 تا 37219999
  • از 37418024 تا 37419999
  • از 37440000 تا 37449999
 • مرکز مدرس - FTTH
  • از 33701000 تا 33701999
  • از 93720000 تا 93729999
 • مرکز مدرس - کافو شرقان از 37410000 تا 37416199
 • مرکز مدرس - کافو وزیرآباد AG از 37417000 تا 37418023
 • مرکز مدرس ITI از 37420000 تا 37424999
 • مرکز مدرس منطقه ویژه اقتصادی - FTTH از 37175100 تا 37175350
 • مرکز وصال
  • از 37500000 تا 37509999
  • از 37510000 تا 37519999
  • از 37540000 تا 37544999
  • از 37546418 تا 37546899
  • از 37549186 تا 37549999
 • مرکز وصال - FTTH از 33705000 تا 33705999
 • مرکز وصال - کافو بنی هاشمی از 37530000 تا 37533487
 • مرکز وصال - کافو ده پیاله از 37523000 تا 37524999
 • مرکز وصال - کافو فشار قوی از 37533500 تا 37536987
 • مرکز وصال - کافو مهدی آباد
  • از 37520000 تا 37522999
  • از 37525000 تا 37526927
 • مرکز وصال کافو 67 (AG) از 37546900 تا 37547923
 • مرکز وصال کافو 68 (AG) از 37548436 تا 37549185
 • مرکز وصال کافو 7 (AG) از 37547924 تا 37548435
 • مرکز ولی عصر
  • از 36260000 تا 36269999
  • از 36270000 تا 36279999
  • از 36280000 تا 36289999
  • از 36290000 تا 36299999
  • از 36474865 تا 36474866
  • از 93660000 تا 93669999
 • مرکز ولی عصر - کافو فجر از 36493000 تا 36494935
 • مرکز ولیعصر - FTTH
  • از 36496000 تا 36496999
  • از 33601000 تا 33601999
 • مرکز ولیعصر - کافو آموزش پرورش AG از 36479000 تا 36479999
 • مرکز ولیعصر - کافو بعثت
  • از 36488371 تا 36489999
  • از 36498208 تا 36499999
 • مرکز ولیعصر - کافو پادگان زرهی
  • از 36486500 تا 36488370
  • از 36486000 تا 36486349
 • مرکز ولیعصر - کافو داروسازی از 36461500 تا 36463627
 • مرکز ولیعصر - کافو داروسازی AG از 36468500 تا 36469099
 • مرکز ولیعصر - کافو ستاره از 36483000 تا 36485499
 • مرکز ولیعصر - کافو شهرداری از 36475000 تا 36476999
 • مرکز ولیعصر - کافو مسکن از 36490000 تا 36491999
 • مرکز ولیعصر - کافو مطهری AG از 36497000 تا 36497511
 • مرکز ولیعصر - کافو یگان ترابری از 36480000 تا 36481999
 • مرکز ولیعصر- کافو قصردشت (A.G) از 36113000 تا 36113300
 • مرکز آب پرده از 36709000 تا 36709176
 • مرکز حاجی آباد پسکوهک از 38608000 تا 38608447
 • مرکز خانزنیان از 38615000 تا 38615999
 • مرکز دارنگون از 38606000 تا 38606400
 • مرکز داریون از 32613000 تا 32615415
 • مرکز داریون AG
  • از 32616000 تا 32616128
  • از 32616255 تا 32616384
  • از 32616511 تا 32617511
 • مرکز دهنو قلندری از 38610000 تا 38610799
 • مرکز زنگنه از 38618000 تا 38618230
 • مرکز شهرک صنعتی - FTTH
  • از 37734906 تا 37734909
  • از 33700000 تا 33700999
 • مرکز شهرک صنعتی GPON
  • از 37730000 تا 37730368
  • از 37730370 تا 37734905
  • از 37734910 تا 37735500
 • مرکز گویم از 36713000 تا 36715703
 • مرکز ایزدخواس از 32619000 تا 32619999
 • مرکز باجگاه از 32605000 تا 32607999
 • مرکز برمشور از 37758000 تا 37758999
 • مرکز بهاران از 37751000 تا 37751999
 • مرکز بیدزرد از 37760000 تا 37762999
 • مرکز تربر جعفری از 32610000 تا 32610999
 • مرکز تربر لای بیشه از 32611000 تا 32611999
 • مرکز تفیهان از 37765000 تا 37769999
 • مرکز جرسقان کافو سلطان آباد از 37545000 تا 37546417
 • مرکز چهل چشمه از 38619000 تا 38619999
 • مرکز دشت ارژن از 38612000 تا 38614999
 • مرکز دهک از 37712000 تا 37715999
 • مرکز دهنو بیدزرد از 37763000 تا 37764999
 • مرکز دودج از 32612000 تا 32612999
 • مرکز شاهپورجان از 37722000 تا 37725999
 • مرکز شهرک صنعتی
  • از 37742000 تا 37742999
  • از 37744000 تا 37744999
 • مرکز شهرک صنعتی AG
  • از 37740000 تا 37740047
  • از 37740049 تا 37741023
 • مرکز ظفرآباد از 37716000 تا 37719999
 • مرکز قلات از 36706000 تا 36708999
 • مرکز کدنج از 38600000 تا 38601999
 • مرکز کلستان از 36700000 تا 36701999
 • مرکز کوشک بیدک از 37726000 تا 37729999
 • مرکز محمودآباد از 37710000 تا 37711999
 • مرکز همت آباد از 38607000 تا 38607999
 • مرکز فراشبند از 38752000 تا 38759999
 • مرکز فراشبند - کافو ساختمان الماس 2 از 38751850 تا 38751947
 • مرکز دزگاه از 38765000 تا 38765999
 • مرکز دهرم از 38760000 تا 38761999
 • مرکز نوجین از 38762000 تا 38764999
 • مرکز شهید رضاییان
  • از 53340000 تا 53349999
  • از 53330000 تا 53339999
  • از 53313500 تا 53313998
  • از 53313364 تا 53313398
  • از 53313263 تا 53313312
  • از 53313489 تا 53313490
  • از 53313496 تا 53313499
  • از 53313061 تا 53313099
  • از 53312849 تا 53312881
  • از 53312768 تا 53312817
  • از 53313465 تا 53313479
  • از 53313493 تا 53313494
  • از 53313340 تا 53313341
 • مرکز شهید قندی
  • از 53310000 تا 53312767
  • از 53350000 تا 53359999
  • از 53313342 تا 53313357
  • از 53313359 تا 53313363
  • از 53313399 تا 53313464
  • از 53313480 تا 53313488
  • از 53313491 تا 53313492
  • از 53313999 تا 53319999
  • از 53312818 تا 53312848
  • از 53312882 تا 53313060
  • از 53313100 تا 53313262
  • از 53313313 تا 53313319
  • از 53313321 تا 53313327
  • از 53313329 تا 53313339
 • مرکز کافو onu05 از 53368704 تا 53368959
 • مرکز کافو onu06 از 53368960 تا 53369215
 • مرکز کافو onu07 از 53365632 تا 53366143
 • مرکز کافو onu08 از 53366144 تا 53366655
 • مرکز کافو onu09 از 53361536 تا 53361919
 • مرکز کافو onu10 از 53361920 تا 53362303
 • مرکز کافو onu11 از 53362304 تا 53362687
 • مرکز کافو onu12 از 53362688 تا 53362943
 • مرکز کافو onu13 از 53364096 تا 53365119
 • مرکز کافو onu14 از 53366656 تا 53367295
 • مرکز کافو onu15 از 53367296 تا 53367935
 • مرکز کافو onu16 از 53369472 تا 53369727
 • مرکز کافو onu17 از 53363072 تا 53363583
 • مرکز کافو onu18 از 53363584 تا 53364095
 • مرکز کافو onu19 از 53367936 تا 53368675
 • مرکز کافو onu20 از 53360000 تا 53361535
 • مرکز تنگ کرم از 53410000 تا 53410999
 • مرکز خیرآباد جنگ از 53417000 تا 53417999
 • مرکز داراکویه از 53458000 تا 53458500
 • مرکز دستجه از 53400000 تا 53402999
 • مرکز دولت آباد سه چاه از 53422000 تا 53422250
 • مرکز رحیم آباد از 53440000 تا 53440999
 • مرکز زاهدشهر از 53432000 تا 53435000
 • مرکز ششده از 53462000 تا 53464000
 • مرکز صحرارود از 53403000 تا 53405999
 • مرکز کچویه از 53419000 تا 53419999
 • مرکز کوشک قاضی از 53414000 تا 53416999
 • مرکز موردی از 53426000 تا 53426250
 • مرکز نوبندگان از 53423000 تا 53424200
 • مرکز هارم از 53406000 تا 53406999
 • مرکز اکبرآباد از 53468000 تا 53468999
 • مرکز امیرحاجیلو از 53460000 تا 53461999
 • مرکز جلیان از 53427000 تا 53428999
 • مرکز دوگان (دیندارلو) از 53452000 تا 53455999
 • مرکز زنگنه از 53450000 تا 53451999
 • مرکز غیاث آباد از 53429000 تا 53429999
 • مرکز فدشکویه از 53436000 تا 53439999
 • مرکز قاسم آباد از 53456000 تا 53457999
 • مرکز میانشهر از 53442000 تا 53445999
 • مرکز وکیل آباد از 53467000 تا 53467999
 • مرکز یاسریه از 53420000 تا 53421999
 • مرکز فیروزاباد
  • از 38720000 تا 38729999
  • از 38730000 تا 38739999
 • مرکز فیروزآباد - onu1 از 38700000 تا 38700383
 • مرکز فیروزآباد - onu2 از 38700384 تا 38700895
 • مرکز کافو تامین اجتماعی AG از 38703561 تا 38704584
 • مرکز کافو فردوسی فاز 3 AG از 38701512 تا 38702536
 • مرکز کافو مجتمع فردوسی AG از 38701000 تا 38701511
 • مرکز کافو مولوی فاز AG 3 از 38702537 تا 38703560
 • مرکز احمدآباد از 38747000 تا 38748999
 • مرکز بایگان از 38740000 تا 38741999
 • مرکز پرزیتون از 38778000 تا 38779999
 • مرکز جایدشت از 38743000 تا 38746999
 • مرکز جوکان از 38777000 تا 38777999
 • مرکز زنجیران از 38770000 تا 38770999
 • مرکز موشکان از 38742000 تا 38742999
از 54522000 تا 54529999
 • مرکز اسلام آباد از 54571000 تا 54571999
 • مرکز افزرجنوبی از 54572000 تا 54575999
 • مرکز افزرشمالی از 54576000 تا 54576999
 • مرکز تنگ رویین از 54560000 تا 54560999
 • مرکز شهرک امام از 54562000 تا 54564999
 • مرکز علی آباد از 54561000 تا 54561999
 • مرکز فتح آباد ( کارزین) از 54552000 تا 54556000
 • مرکز قلات نهویه از 54568000 تا 54568999
 • مرکز کارزین (onu) از 54551000 تا 54551256
 • مرکز مبارک آباد از 54565000 تا 54567999
 • مرکز نجف آباد از 54570000 تا 54570999
 • مرکز هنگام از 54577000 تا 54577999
 • مرکز سلمان
  • از 42240000 تا 42249999
  • از 42230000 تا 42239999
  • از 42330000 تا 42334999
  • از 42336000 تا 42339999
 • مرکز سلمان - کافو بابونه AG از 42252816 تا 42253710
 • مرکز سلمان - کافو فرهنگیان AG از 42251760 تا 42252815
 • مرکز شهید قندی
  • از 42220000 تا 42229999
  • از 42360000 تا 42360999
  • از 42210000 تا 42219999
 • مرکز کافو بنکداران (onu) از 42335000 تا 42335499
 • مرکز کافو تیپ امام سجاد (onu) از 42335500 تا 42335999
 • مرکز انارستان از 42380000 تا 42380999
 • مرکز بالاده از 42473000 تا 42476999
 • مرکز برج سید از 42465000 تا 42465223
 • مرکز بناف از 42464000 تا 42464511
 • مرکز بنه سید محمدرضا از 42467000 تا 42467495
 • مرکز بورکی از 42462000 تا 42463999
 • مرکز بورنجان از 42438000 تا 42438256
 • مرکز تنگ چوگان از 42400000 تا 42400512
 • مرکز جره از 42470000 تا 42472999
 • مرکز حاجی آباد از 42401000 تا 42401767
 • مرکز خشت از 42452000 تا 42456023
 • مرکز دوان از 42378000 تا 42378367
 • مرکز دیکانک از 42439000 تا 42439999
 • مرکز رشن آباد از 42383000 تا 42385999
 • مرکز سرمشهد از 42482000 تا 42483999
 • مرکز سیریزجان از 42479000 تا 42479479
 • مرکز شهبازخانی از 42466000 تا 42466400
 • مرکز عمویی از 42405000 تا 42406999
 • مرکز قایمیه از 42410000 تا 42419999
 • مرکز کلانی از 42436000 تا 42436767
 • مرکز کمارج از 42460000 تا 42461999
 • مرکز کنارتخته از 42442000 تا 42444700
 • مرکز گاوکشک از 42432000 تا 42432319
 • مرکز گرگدان از 42430000 تا 42431999
 • مرکز ملای انبار از 42402000 تا 42404999
 • مرکز نودان از 42433000 تا 42435999
 • مرکز تل کوهک از 42375000 تا 42377999
 • مرکز دریس از 42372000 تا 42374999
 • مرکز سیف آباد از 42366000 تا 42367999
 • مرکز قلعه سید از 42370000 تا 42371999
 • مرکز مهرنجان از 42362000 تا 42365999
 • از 37820000 تا 37820999
 • از 37822000 تا 37829999
 • مرکز آباده آبگر از 37812000 تا 37813999
 • مرکز ارباب سفلی از 37835000 تا 37836999
 • مرکز اکبرآباد از 37802000 تا 37805999
 • مرکز ده شیب از 37811000 تا 37811999
 • مرکز طسوج از 37830000 تا 37831999
 • مرکز فتح آباد از 37832000 تا 37834999
 • مرکز قصراحمد از 37839000 تا 37839999
 • مرکز محمودآباد از 37837000 تا 37838999
 • مرکز مظفری از 37806000 تا 37807080
 • مرکز نوروزان از 37800000 تا 37801999
 • مرکز کافو onu1 از 52456000 تا 52457023
 • مرکز کافو مروارید AG از 52455000 تا 52455095
 • مرکز گراش
  • از 52440000 تا 52449999
  • از 52450000 تا 52454999
  • از 52455097 تا 52455999
 • مرکز گراش - کافو onu2 از 52457280 تا 52457791
 • مرکز گراش - کافو onu3 از 52457792 تا 52459071
 • مرکز ارد از 52492000 تا 52496999
 • مرکز خلیلی از 52488000 تا 52488512
 • مرکز زینل آباد از 52491000 تا 52491256
 • مرکز فداغ از 52482000 تا 52485999
 • مرکز خوشه چین - کافو فرودگاه AG از 52268552 تا 52268728
 • مرکز شهدا - کافو مدیریت AG از 52260000 تا 52261999
 • مرکز شهید خوشه چین
  • از 52330000 تا 52339999
  • از 52340000 تا 52349999
  • از 52270000 تا 52274999
 • مرکز کافو اندیشه 1 از 52266984 تا 52268007
 • مرکز کافو اندیشه 2 (onu) از 52268008 تا 52268519
 • مرکز کافو ایراهستان (onu) از 52269032 تا 52269287
 • مرکز کافو پارک لاله (onu) از 52262000 تا 52262255
 • مرکز کافو توحید1 (onu) از 52263280 تا 52263791
 • مرکز کافو سالمندان 1 (onu) از 52266344 تا 52266855
 • مرکز کافو سالمندان 2 (onu) از 52265960 تا 52266343
 • مرکز کافو سالمندان 3 (onu) از 52265000 تا 52265767
 • مرکز کافو صابرین (onu) از 52262768 تا 52263023
 • مرکز کافو محمد رسول الله (onu) از 52262384 تا 52262639
 • مرکز لطیفی از 52412000 تا 52415999
 • مرکز مرکز شهدا
  • از 52240000 تا 52249999
  • از 52250000 تا 52259999
از 52512000 تا 52519999
 • مرکز بریز از 52400000 تا 52400999
 • مرکز بنارویه از 52562000 تا 52564999
 • مرکز بیرم
  • از 52552000 تا 52552099
  • از 52552301 تا 52553199
  • از 52555230 تا 52555232
 • مرکز جویم از 52572000 تا 52574000
 • مرکز چاه نهر از 52418000 تا 52418999
 • مرکز خلور از 52424000 تا 52424255
 • مرکز دامچه از 52570000 تا 52570255
 • مرکز دنگز از 52401000 تا 52401237
 • مرکز ده میان از 52438000 تا 52438255
 • مرکز دهکویه از 52406000 تا 52409999
 • مرکز علی آباد از 52417000 تا 52417999
 • مرکز قلات از 52530000 تا 52530637
 • مرکز کرموستج از 52422000 تا 52423999
 • مرکز کهنه جدید از 52547000 تا 52547320
 • مرکز کهنه مرکزی از 52411000 تا 52411999
 • مرکز کورده از 52402000 تا 52405999
 • مرکز مارمه از 52567000 تا 52567255
 • مرکز محلچه از 52549000 تا 52549319
 • مرکز هرمود از 52426000 تا 52426319
 • مرکز هرمودعباسی از 52410000 تا 52410999
 • مرکز هود از 52538000 تا 52538999
 • مرکز هیرم از 52539000 تا 52539200
 • مرکز احمدمحمودی از 52585000 تا 52586999
 • مرکز باغ از 52436000 تا 52437999
 • مرکز بالاده از 52550000 تا 52550999
 • مرکز بلغان از 52582000 تا 52584999
 • مرکز بیدشهر از 52532000 تا 52534999
 • مرکز چغان از 52578000 تا 52578999
 • مرکز دشتی از 52427000 تا 52428999
 • مرکز ده فیش از 52571000 تا 52571999
 • مرکز دیده بان از 52430000 تا 52430999
 • مرکز زروان از 52425000 تا 52425999
 • مرکز شرفویه از 52560000 تا 52561999
 • مرکز عمادده از 52432000 تا 52435999
 • مرکز کاریان از 52587000 تا 52589999
 • مرکز کریشکی
  • از 52552100 تا 52552121
  • از 52555187 تا 52555229
  • از 52555233 تا 52555254
  • از 52555256 تا 52555259
  • از 52555261 تا 52557999
  • از 52555021 تا 52555172
  • از 52554197 تا 52554335
  • از 52554337 تا 52554532
  • از 52554534 تا 52554763
  • از 52554765 تا 52554969
  • از 52554971 تا 52555019
  • از 52555174 تا 52555185
  • از 52553589 تا 52553631
  • از 52553633 تا 52553659
  • از 52553661 تا 52553841
  • از 52553843 تا 52554038
  • از 52554040 تا 52554161
  • از 52554163 تا 52554195
  • از 52552123 تا 52552236
  • از 52552238 تا 52552254
  • از 52552256 تا 52552300
  • از 52553200 تا 52553222
  • از 52553224 تا 52553558
  • از 52553560 تا 52553587
 • مرکز کهنه قدیم از 52540000 تا 52541999
 • مرکز کوره از 52535000 تا 52537999
 • مرکز گلار از 52548000 تا 52548999
 • مرکز لاغران از 52576000 تا 52576999
 • مرکز منصورآباد از 52577000 تا 52577999
 • مرکز هرم از 52580000 تا 52581999
 • مرکز خندق-قلعه غلام عبدالله از 52735000 تا 52736999
 • مرکز لامرد از 52720000 تا 52729999
 • مرکز اشکنان از 52762000 تا 52765600
 • مرکز اهل از 52772000 تا 52774999
 • مرکز پاقلات از 52775000 تا 52775999
 • مرکز پسبند از 52779000 تا 52779512
 • مرکز پنگرویه از 52776000 تا 52776999
 • مرکز ترمان از 52756000 تا 52758999
 • مرکز چاه کور از 52780000 تا 52780512
 • مرکز چاه ورز از 52742000 تا 52745999
 • مرکز خشت و رکن آباد از 52770000 تا 52771100
 • مرکز خیرگو از 52746000 تا 52748999
 • مرکز دهنو هدایت از 52749000 تا 52749999
 • مرکز سیگار از 52753000 تا 52755999
 • مرکز علامرودشت از 52782000 تا 52786999
 • مرکز غیب الهی از 52787000 تا 52787999
 • مرکز فاضلی از 52740000 تا 52741999
 • مرکز کال از 52777000 تا 52777999
 • مرکز کمالی از 52781000 تا 52781999
 • مرکز کندرعبدالرضا از 52759000 تا 52759999
 • مرکز کهنویه از 52788000 تا 52788999
 • مرکز لاورخشت از 52778000 تا 52778999
 • مرکز فجر مرودشت-کافو مسکن مهر GPON از 43242000 تا 43243039
 • مرکز فجر مرودشت-کافو مسکن مهر مهرگان-GPON
  • از 43243040 تا 43244039
  • از 43244040 تا 43244319
 • مرکز فجرمرودشت
  • از 43220000 تا 43229999
  • از 43240000 تا 43240999
  • از 43230000 تا 43235827
  • از 43241000 تا 43241999
 • مرکز فجرمرودشت - کافو پارسه از 43250000 تا 43250999
 • مرکز فجرمرودشت - کافو تربیت بدنی
  • از 43252000 تا 43252019
  • از 43252021 تا 43255999
 • مرکز کوثرمرودشت
  • از 43330000 تا 43339999
  • از 43340000 تا 43345844
  • از 43350000 تا 43350999
  • از 43352000 تا 43352999
  • از 43353000 تا 43353999
  • از 43354000 تا 43354999
 • مرکز کوثرمرودشت - کافو 17 شهریور از 43326500 تا 43329499
 • مرکز کوثرمرودشت - کافو اشرفی از 43320000 تا 43323999
 • مرکز کوثرمرودشت - کافو الماس پور از 43325000 تا 43325999
 • مرکز کوثرمرودشت - کافو بیمارستان
  • از 43311500 تا 43312749
  • از 43318200 تا 43318569
 • مرکز کوثرمرودشت - کافو خورشیدی
  • از 43310000 تا 43310499
  • از 43310500 تا 43310999
  • از 43319501 تا 43319999
 • مرکز کوثرمرودشت - کافو میدان آب
  • از 43314500 تا 43318099
  • از 43319000 تا 43319500
 • مرکز کوثرمرودشت - کافو یاس
  • از 43313000 تا 43314249
  • از 43318600 تا 43318999
 • مرکز مرودشت FTTH
 • مرکز احمدآباد از 43494000 تا 43494511
 • مرکز انجیره از 43497000 تا 43497500
 • مرکز بکیان از 43621000 تا 43621511
 • مرکز بنی یکه از 43399000 تا 43399999
 • مرکز بورکی از 43460000 تا 43461999
 • مرکز بیدگل ابرج از 43390000 تا 43391999
 • مرکز جشنیان از 43458000 تا 43458999
 • مرکز جلیان از 43426000 تا 43426999
 • مرکز جمال آباد از 43457000 تا 43457999
 • مرکز جهان آباد از 43450000 تا 43450999
 • مرکز حاجی آباد از 43480000 تا 43481999
 • مرکز حسن آبادتل از 43398000 تا 43398999
 • مرکز حسین آباد کامفیروز از 43620000 تا 43620511
 • مرکز خلف طاهونه از 43479000 تا 43479999
 • مرکز خواجه ای از 43630000 تا 43630255
 • مرکز دره باد از 43466000 تا 43466999
 • مرکز درودزن از 43462000 تا 43463999
 • مرکز دشتک از 43464000 تا 43464999
 • مرکز ده بید از 43419000 تا 43419999
 • مرکز راهنویه از 43495000 تا 43495383
 • مرکز رجاءآباد از 43400000 تا 43400999
 • مرکز رزمنجان از 43395000 تا 43395999
 • مرکز زراره از 43451000 تا 43451999
 • مرکز زرگران از 43455000 تا 43456999
 • مرکز زنگی آباد از 43412000 تا 43415999
 • مرکز سارویی از 43397000 تا 43397999
 • مرکز سیدان از 43472000 تا 43474655
 • مرکز شرکت خارا از 43441000 تا 43441999
 • مرکز شهرک ابرج از 43467000 تا 43468999
 • مرکز شهرک ولیعصر از 43422000 تا 43423999
 • مرکز شوشتری از 43492000 تا 43492511
 • مرکز شول بزرگ از 43638000 تا 43638703
 • مرکز شول سارویی از 43396000 تا 43396999
 • مرکز عمادآباد از 43410000 تا 43410999
 • مرکز فتح آباد از 43416000 تا 43418999
 • مرکز فیروزی از 43420000 تا 43421999
 • مرکز قصرخلیل از 43465000 تا 43465999
 • مرکز کره ای از 43490000 تا 43490384
 • مرکز کره تاوی از 43498000 تا 43498367
 • مرکز کناره از 43402000 تا 43406999
 • مرکز کوشک از 43407000 تا 43409999
 • مرکز کوشکک از 43452000 تا 43453087
 • مرکز کوه سبز از 43446000 تا 43447999
 • مرکز گرم آباد از 43392000 تا 43394999
 • مرکز گرمه از 43622000 تا 43622640
 • مرکز گلدشت از 43440000 تا 43440999
 • مرکز مجدآباد از 43442000 تا 43443999
 • مرکز مرادآباد از 43499000 تا 43499271
 • مرکز مراگلو از 43444000 تا 43445999
 • مرکز مشهدبیلو از 43633000 تا 43633999
 • مرکز میج از 43496000 تا 43496319
 • مرکز هشتیجان از 43487000 تا 43487999
 • مرکز حسن آباد سنجرلو از 43488000 تا 43489999
 • مرکز خانیمن از 43624000 تا 43626999
 • مرکز سیوند از 43475000 تا 43478999
 • مرکز علی آباد کامفیروز از 43631000 تا 43631999
 • مرکز فاروق از 43482000 تا 43485999
 • مرکز کافو صادره از 52825900 تا 52825999
 • مرکز مهر
  • از 52822000 تا 52825899
  • از 52826000 تا 52829999
 • مرکز ارودان از 52832000 تا 52834999
 • مرکز اسیر از 52872000 تا 52873999
 • مرکز چاه شرف از 52849000 تا 52849999
 • مرکز خوزی از 52846000 تا 52848999
 • مرکز شهرک امام از 52876000 تا 52877999
 • مرکز فال از 52857000 تا 52858255
 • مرکز گله دار
  • از 52852000 تا 52852287
  • از 52852289 تا 52856999
 • مرکز مزیجان از 52878000 تا 52878999
 • مرکز نرمان از 52841000 تا 52841999
 • مرکز نورآباد از 52840000 تا 52840999
 • مرکز وراوی از 52842000 تا 52845999
از 38772000 تا 38776999
 • مرکز اسکان عشایر از 42530000 تا 42534159
 • مرکز شهید قندی
  • از 42520000 تا 42529999
  • از 42540000 تا 42546999
  • از 42547000 تا 42549999
 • مرکز کافو حلال احمر (onu) از 42550000 تا 42550512
 • مرکز آهنگری از 42612000 تا 42613999
 • مرکز بابامنیر از 42631000 تا 42631999
 • مرکز بردنگان از 42610000 تا 42610527
 • مرکز برم سیاه از 42630000 تا 42630999
 • مرکز تل مشکی از 42614000 تا 42614999
 • مرکز جنجان از 42609000 تا 42609999
 • مرکز حسنی از 42620000 تا 42620767
 • مرکز خومه زار از 42632000 تا 42636999
 • مرکز دشت آزادگان از 42622000 تا 42623999
 • مرکز ده گپ از 42625000 تا 42625999
 • مرکز شیر اسپاری از 42615000 تا 42615999
 • مرکز فهلیان از 42600000 تا 42602999
 • مرکز کلاه سیاه از 42624000 تا 42624999
 • مرکز گلگون از 42616000 تا 42616999
 • مرکز مراسخون از 42667000 تا 42667999
 • مرکز مشایخ از 42626000 تا 42626999
 • مرکز مهرنجان از 42603000 تا 42605999
 • مرکز مورکی از 42606000 تا 42608999
 • مرکز میشان از 42637000 تا 42637999
 • مرکز شهرک آزادی (onu) از 53845000 تا 53845511
 • مرکز شهید غزال
  • از 53820000 تا 53829999
  • از 53830000 تا 53839999
  • از 53840000 تا 53844500
 • مرکز شهید غزال - کافو فرهنگیان AG از 53847700 تا 53848699
 • مرکز کافو مسکن مهر1 AG از 53846024 تا 53846535
 • مرکز کافو مسکن مهر2 AG از 53846536 تا 53847047
 • مرکز آباده طشک از 53892000 تا 53896999
 • مرکز بسترم از 53870000 تا 53870999
 • مرکز بشنه از 53857000 تا 53857999
 • مرکز بنی کلاغی از 53856000 تا 53856999
 • مرکز تم شولی از 53887000 تا 53887999
 • مرکز تنگ حنا از 53871000 تا 53871999
 • مرکز جزین
  • از 53890011 تا 53890209
  • از 53890450 تا 53890480
 • مرکز چاه سوارآغا از 53886000 تا 53886511
 • مرکز چاه گز از 53885000 تا 53885999
 • مرکز خواجه جمال از 53897000 تا 53899999
 • مرکز ده چاه از 53860000 تا 53861999
 • مرکز ده مورد از 53888000 تا 53889999
 • مرکز ریزآب از 53858000 تا 53858999
 • مرکز شهرک مشکان - کافو onu1 از 53867000 تا 53867511
 • مرکز صادق آباد از 53852000 تا 53852999
 • مرکز طشک
  • از 53890000 تا 53890010
  • از 53890210 تا 53890449
  • از 53890481 تا 53890511
 • مرکز غوری از 53862000 تا 53862999
 • مرکز قاسم آباد از 53872000 تا 53873999
 • مرکز قطرویه از 53853000 تا 53855999
 • مرکز قلعه بهمن از 53850000 تا 53850999
 • مرکز کوشکک از 53882000 تا 53884999
 • مرکز مشکان از 53863000 تا 53864631