• ۱ اطلاعات پایه
  • ۲ اطلاعات هویتی
  • ۳ فعال سازی همراه
  • ۴ نوع پرداخت
  • ۵ تعرفه سرویس
  • ۶ پرداخت

جهت ثبت درخواست، شماره تلفنی که خواستار راه اندازی سرویس اینترنت پرسرعت برای آن هستید را وارد نمایید.
لطفا در وارد کردن شماره تلفن همراه دقت نمایید، کلیه اطلاع رسانی ها از طریق این شماره انجام خواهد شد.

شماره تلفن بصورت کامل به همراه کد شهر. نمونه: ۰۷۱۳۶۱۱۲۰۲۰
نمونه: ۰۹۱۷۰۰۱۱۲۲۳ ، جهت اطلاع رسانی ها و هماهنگی ها.
نمونه : myname@samplesite.com ، جهت اطلاع رسانی ها.
کد نماینده فروشی که معرف شما می باشد، در صورتی که نماینده فروشی معرف شما نیست این کادر را خالی بگذارید.
در صورت لغو سرویس قبل از پایان دوره، مبلغ ۵۰۰۰ تومان هزینه لحاظ خواهد شد.